30kVA 600V - 120/208V Isolation Transformer
$125.00 / Week
$375.00 / 28-Days
Primary Voltage: 600V
Primary Protection: None
Secondary Voltage: 120/208V